Privacy verklaring

1. Privacy verklaring

Van Helga van Heeswijck.

Omdat ik zorgvuldig met jouw persoonsgegevens wil omgaan heb ik de onderstaande privacy verklaring opgesteld.

Contactgegevens Adres: Kampweg 51, 3769DE Soesterberg
Tel: 06-21525485. www.careconsultants.nl

Ik ben de Functionaris Gegevensbescherming van Careconsultants- haptotherapie Helga van Heeswijck en ben te bereiken via helga@haptocare.nl

Ik verwerk persoonlijke gegevens die door jou aan mij verstrekt zijn. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die gebruikt worden ten behoeve van facturering en behandelovereenkomst:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Relatie nummer van de zorgverzekeraar

Andere gegevens, zoals telefoonnummer en eventueel email, worden gebruikt om contact met je te kunnen leggen.

In het kader van intake en/of behandeling ben ik verplicht om een dossier bij te houden. De gegevens die hierin verwerkt worden, zijn nodig om een goed overzicht te houden over het verloop van de behandeling. Je wordt bij de intake gevraagd of ik de gegevens indien nodig mag delen met de huisarts of andere behandelaars door het tekenen van de cliënt behandelovereenkomst.

Voor het verwerken van gegevens van personen jonger dan 16 jaar is uitdrukkelijk toestemming nodig van de ouders of wettelijk verzorgende.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van careconsultants-haptotherapie) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende wettelijk bepaalde bewaartermijnen: 15 jaar voor medische dossiervorming en 7 jaar voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, bijvoorbeeld bij doorverwijzing, sluit ik een verwerkers- overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Careconsultants- haptotherapie Helga van Heeswijck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.* Voor zover binnen de door de wet gestelde kaders betreffende bewaarplicht. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou verwerkt heb in mijn dossier naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering *gegevens en overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Helga@haptocare.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken weken, op jouw verzoek.
Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen als ik je privacyrechten heb geschonden. Dit kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via Helga@haptocare.nl

Bij datalekken ben ik verplicht dit meteen te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Geheimhoudingsplicht

Als therapeut mag ik niet datgene wat tijdens de behandeling besproken wordt naar buiten brengen zonder uitdrukkelijke toestemming van mijn cliënt.

3. Beroepscode

Het spreekt vanzelf dat ik gehouden ben aan een beroepscode.

4. Klachten procedure

Wanneer je niet tevreden bent over de behandeling dan vind ik het prettig als je dat met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen en wil je ergens een klacht melden, dan kun je terecht bij link van de beroepsverenigingen.

VVET
VVH

HOME >>